تاب ریلکسی و صندلی ریلکسی تفاوتی با هم ندارند و معمولا به تاب ریلکسی معلق و بدون علمک، صندلی ریلکسی گفته می‌شود